Кошки

Tiffany Mos Lakshestar.
Подробнее.

Cleopatra Mos Lakshestar.
Подробнее. 

Nizza Mos Lakshestar — резерв. 
Подробнее. 
Claire Mos Lakshestar.
Подробнее. 

Fortuna Mos Lakshestar.
Подробнее. 

Ismiralda MOS Lakshestar.
Подробнее. 
IMG_20200310_172943_910Alfa Mos Lakshestar. 
Подробнее.
IMG_20180905_184205_078Prue MOS Lakshestar*RU
Подробнее.

Glorya Goodfild.
Подробнее. 
IMG_20190706_193628_437Utopia MOS Lakshestar.
Подробнее.
IMG_20201107_194858_332Jessica Sternenburg.
Подробнее.
IMG_20190811_132033_596Stella MOS Lakshestar.
Подробнее.
IMG_20200722_072817_736Cherry Mos Lakshestar.
Подробнее.
IMG_20210709_105137_460Jennifer Sternenburg.
Подробнее.
IMG_20190730_230639_555Beautiful Eyes Angel Savage.
Подробнее.

Daniella Mos Lakshestar. 
Подробнее. 

Коты питомника Lakshestar.